Safety အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း (အပုိင္း ၃)

Posted: April 8, 2011 in Flight Safety အေၾကာင္း ေထြရာေလးပါး

ဒီလိုလံုၿခံဳမႈ႐ွိတဲ့ ပ်ံသန္းေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာဖို႔ဆိုတာ Safety နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ခိုင္မာတဲ့ေရ႐ွည္ရည္မွန္းခ်က္၊ မဟာဗ်ဴဟာေတာ့ ခ်မွတ္ က်င့္သံုးဖို႔လိုပါတယ္။ ခိုင္မာတဲ့ Safety Strategy တစ္ခုဟာ သံုးေခ်ာင္းေဒါက္ထိုင္ခံုတစ္လံုးလိုပါပဲ ပထမဆံုးေဒါက္အေနနဲ႔ Safety နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ေတြးခ်က္၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတဲ့နည္းလမ္းေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသေတြ ထုတ္ထားဖို႔လိုအပ္ပါမယ္။ ဒုတိယေဒါက္တစ္ခုက အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းေတြကို လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္သူအားလံုး၊ အဆင့္အတန္း အလႊာအားလံုးသိ႐ွိေအာင္ ပညာေပးသင္ၾကားထားရပါမယ္။ တတိယေဒါက္တစ္ခုက Accident  ျဖစ္ပြားခဲ့ရင္လည္း ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ပြားရလဲဆိုတဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမွန္အထိ သိ႐ွိေအာင္ ႐ွာေဖြေဖာ္ ထုတ္ထားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီသံုးေခ်ာင္းေဒါက္ေတြဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အျပန္အလွန္အမွီသဟဲျပဳေနၾကပါတယ္။ ေဒါက္တစ္ခုခု ခ်ိဳ႔ယြင္းသြားတာနဲ႔ အဲဒီ Safety Strategy ႀကီးတစ္ခုလံုး လဲက်ပ်က္စီးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းမွာလဲ Accident ေတြထပ္ခါတစ္လဲလဲ ျဖစ္ေနေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

safety strategy
ဒါေၾကာင့္ ပ်ံသန္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေနၾကတဲ့ အဖြဲအစည္းအားလံုးမွာ မိမိတို႔သတ္မွတ္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ SOPs ၊ Normal Procedures ၊ Emergency Procedures၊ Inspection Procedures ၊ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အစ႐ွိတဲ့နည္းလမ္း ဥပေဒသေတြဟာ ‘Adopt proactive approach in safety’ ဆိုတဲ့ ပထမဆံုးေဒါက္တစ္ခုအေနနဲ႔ ပ်ံသန္းေရးျပဳလုပ္ေနတဲ့ အဖြဲအစည္းရဲ႕ Safety ကိုေထာက္ကန္ ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ Procedure မ်ား၊ နည္းဥပေဒသမ်ားကို သက္ဆိုက္ရာ ေအာက္ေျခအဆင့္အတန္းမ်ားအထိသိ႐ွိေစဖို႔ အလွ်င္းသင့္သလုိေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ On the Job Training (OJT) ကဲ့သို႔ အခါအားေလွ်ာ္စြာ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေစတဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔တိုင္ သင္တန္းမ်ား ေစလႊတ္ေပးျခင္းမ်ားနဲ႔ ဒုတိယေဒါက္ ‘Address the man in every meaning of the word’ ကိုေထာက္ပံေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကိုပဲ ေအာက္ေျခအဆင့္ထိခ်ျပေနလို႔မျဖစ္ပါဘူး တတိယေဒါက္ျဖစ္တဲ့ ‘Find out why part of accidents’ ဆိုတာကေနလာတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကိုပါ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္အတန္းေတြသိ႐ွိေစဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Accident ျဖစ္ပြား ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းအမွန္ေပၚမူတည္ၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ နည္းဥပေဒသေတြကိုလည္း ျပင္ဆင္သင့္တာေတြ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲၿပီး လိုအပ္ ခ်က္ေတြကို ပညာေပး ေလ့က်င့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ျပန္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ခိုင္မာေကာင္းမြန္တဲ့Safety Strategy အျဖစ္နဲ႔ ပ်ံသန္းေရးျပဳလုပ္ ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေဆာက္အက်ိဳးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ Safety Program နဲ႔ Management တို႔ဆက္စပ္ေနပံုေလးကို အက်ဥ္းထည့္သြင္းေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ Safety Program တစ္ခုမွာ အေျခခံပါ႐ွိရမယ့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္႐ွိပါတယ္။ အဲဒါေတြက မျဖစ္ပြားမီ ႀကိဳတင္ကာကြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း (Proactive Approach) နဲ႔ ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း (Reactive Approach)  တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းအပိုင္းမွာ Safety နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစဥ္အၿမဲႀကီးၾကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း(Surveillance) ျပဳလုပ္ေနဖို႔ လိုအပ္သလို အေတြ႔အႀကံဳ၊ အရည္အခ်င္းအရည္အေသြး တိုးတက္ေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္ေနဖို႔ (Education and Training) လိုပါတယ္။ အေရးအႀကီးဆံုးနဲ႔ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္တဲ့ သုေတသနလုပ္ငန္း (Research and Development) မွာ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံထားဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်က္မ်ားကေတာ့ Accident ျဖစ္ပ်က္ပံု အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း နဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ခံု႐ံုးျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။
အထက္မွာဆိုခဲ့တဲ့ Safety Program ကထြက္လာတဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ရဲ႕ပမာဏဟာ အဲဒီ Program မွာ ဘယ္ေလာက္ လူ၊ အခ်ိန္၊ ေငြေတြရင္းႏွီး ျမဳတ္ႏွံၿပီး (Management) ႀကီးၾကပ္မႈျပဳလုပ္သလဲ ဆိုတဲ့အေပၚမွာ တိုက္႐ိုက္တည္မွီေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုရင္ Management နဲ႔ Safety Program ဟာ သီးျခားစီခြဲလို႔ရတာမဟုတ္ပါဘူး တစ္သားတည္း ေပါင္းစပ္ပတ္သက္ေနတာျဖစ္လို႔ Management ေကာင္းရင္ေကာင္း သလို အက်ိဳးေက်းဇူး ရ႐ွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

management
ဒါေၾကာင့္ ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတိုင္းသာ ေဆာင္႐ြက္သြားရင္ သာမန္အဆင့္ ေလာက္နဲ႔ရပ္တန္႔ေနမွာျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ေနက် Accident ေတြ၊ ျဖစ္ၿပီးသား Accident ေတြဟာ လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ ပြားေနအံုးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔မတူညီပဲ ထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ေတြ လိုခ်င္ရင္ေတာ့ ဒါ့ထက္ ထူးျခား ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ Safety Program ေတြမတည္ေဆာက္ႏိုင္ဘူး၊ မလိုလားအပ္တဲ့ Accident ေတြကို မကာကြယ္မတားဆီးႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့သလို Accident ေၾကာင့္ ေပးဆပ္ရမယ့္၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးရမယ့္အရာေတြ မနည္းလွပါဘူး။ ပ်ံသန္းေရးျပဳလုပ္ေနၾကတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား႐ွိ တန္ဖိုးႀကီးျမင့္လွတဲ့ ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္၊ ပစၥည္းေတြ၊ အေတြ႔အႀကံဳ႐ွိၿပီးသား ေလသူရဲ၊ ေလယာဥ္သားေတြရဲ႔ တန္ဖိုးကိုတိုင္းတာလိုက္ရင္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တန္ဖိုး႐ွိလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္  Safety နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အရည္အေသြး အားနည္းလာရင္ သက္ဆုိင္ရာ ကုိင္တြယ္ေမာင္းႏွင္သူေတြရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္ကုိ စုိးရိမ္ရသလို အဆုိပါေလယာဥ္မွဴးမ်ား လက္ထဲ ကုိယုံၾကည္ၿပီး အသက္အပ္ႏွံ လုိက္ပါေနၾကရတဲ့ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ပါ အသက္အႏၱရာယ္ စုိးရိမ္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အားနည္းသြားတဲ့ေနရာ၊ အားနည္းသြားတဲ့သူကို ေသမင္းဘက္ေတာ္သား လို႔ပင္ေခၚလိုက္ခ်င္ပါေတာ့တယ္။

ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာေလးမ်ား ေရးခ်င္တာေလးမ်ား ခ်ေရးလုိက္ရတဲ့အတြက္ ေနသာထုိင္သာ ရွိသြားပါတယ္ခင္ဗ်ား 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s